0
(0)

SEE ENGLISH VERSION BELOW

Conceptul fundamental al MAGNETO constă în stabilirea unui sistem de prevenire și investigare a criminalității, care se îmbunătățește singur permanent. Proiectul european de cercetare și inovare va revoluționa capacitatea agențiilor de aplicare a legii de a face față volumului imens de date, extrem de diverse, care trebuie prelucrate în acțiunea de prevenire și investigare a criminalității.

Tehnologiile și soluțiile dezvoltate de un consorțiu format din 23 de parteneri din 11 țări europene vor permite autorităților să proceseze în mod consecvent date eterogene masive într-un mod mai eficient, permițând transformarea lor în dovezi solide în fața instanței. Instrumentele MAGNETO vor fi integrate într-o platformă comună și instalate în facilitățile agențiilor, pentru a permite testarea practică în cazuri și condiții realiste. În plus, partenerii juridici și etici ai MAGNETO ghidează și monitorizează continuu proiectarea și testarea tehnologiilor, din perspectiva implementării cerințelor juridice și etice relevante.

Ca partener tehnic, compania română Software Imagination & Vision (SIMAVI) a participat la proiectarea tehnică a arhitecturii sistemului și a interfețelor sale. Echipa SIMAVI se ocupă și de integrarea software-ului și activitățile de testare. SIMAVI are o vastă experiență în proiecte de cercetare, dezvoltare și inovare pentru Uniunea Europeană, fiind implicată de-a lungul anilor în 36 de proiecte de cercetare și dezvoltare.

Un set imens de instrumente de cercetare a fost proiectat de către parteneri. În prezent, suntem în faza principală de testare, în care demonstrăm capacitățile MAGNETO ale consorțiului nostru pe diferite cazuri ale autorităților polițienești”, spune dr. David Faure, coordonator științific și tehnic al proiectului MAGNETO. Agențiile de aplicare a legii care sunt parteneri MAGNETO testează platforma din propriile sedii, pentru a respecta confidențialitatea și securitatea datelor  și pentru a dovedi că platforma MAGNETO este integrată în procesele lor. De asemenea, îmbunătățește problema foarte importantă a acceptării de către toți a unor instrumente comune, deoarece uniformizează procedurile”, spune dr. David Faure, coordonator științific și tehnic al proiectului MAGNETO.

Agențiile de aplicare a legii au fost implicate în proiectul MAGNETO încă de la început, de la construirea de cazuri de utilizare, permițând partenerilor tehnici să aprecieze provocările unice cu care se confruntă ofițerii de poliție, pentru a oferi feedback membrilor consorțiului pe măsură ce fiecare versiune a platformei este demonstrată, rafinată și continuă să fie dezvoltată. Contribuția și implicarea organizațiilor de aplicare a legii evidențiază nevoia unor astfel de instrumente, pentru a gestiona volumul și complexitatea din ce în ce mai mare a datelor pe care le conțin cauzele penale.

MAGNETO se concentrează pe cinci cazuri de utilizare, care acoperă nevoi reale ale autorităților:

  1. Infracțiunea îndreptată împotriva persoanelor și proprietății

Proiectul facilitează investigațiile medico-legale digitale, pentru a identifica suspecții, pentru a înțelege rolul acestora în evenimente, pentru a oferi dovezi în acuzarea suspecților, dovezi care pot fi folosite într-o instanță de judecată.

  1. Crima economică organizată

Cazurile de corupție și infracțiunile economice au ca rezultat un volum mediu de date de 5-15 Terabytes pe caz! Așadar, rolul proiectului în acest caz este de a integra instrumente care să permită schimburile corecte de date în cazurile internaționale. În plus, acestea înlesnesc înțelegerea relației dintre diferitele grupuri infracționale implicate și previn viitoarele activitățile criminale pe care grupurile le-ar putea planifica..

  1. Prevenirea și investigarea terorismului

Soluția dezvoltată de consorțiul MAGNETO permite căutări încrucișate, în ciuda volumelor de date, a formatelor sau a multiplelor limbi în care pot fi documentele dintr-un caz pan-european. Suportă informații biometrice, cum ar fi colectarea de amprente la frontiere. De asemenea, integrează cadrul juridic UE și național.

  1. Circuite economice ilegale paralele ale criminalității organizate

O sursă majoră de venit pentru criminalitatea organizată este organizarea de circuite economice ilegale paralele, ocolind impozitele sau monopolurile de stat. Investigațiile actuale sunt foarte complexe, deoarece forțele de poliție iau legătura cu zeci de instituții diferite, pentru a colecta informațiile necesare. MAGNETO extrage din aceste date tipare confirmând suspiciunea, indicând faptul că o infracțiune a fost într-adevăr comisă sau este în curs.

  1. Furtul de identitate

În prezent, autoritățile polițienești colectează date privind infracțiunile de identitate în mai multe formate diferite, ceea ce împiedică partajarea cu alte agenții. Dar MAGNETO a definit modele și interfețe comune deschise care vor înlesni prelucrarea datelor și extragerea dovezilor, permițând trecerea granițelor și frontierelor.

Pentru mai multe informații despre

Website: http://www.magneto-h2020.eu/

Twitter: https://twitter.com/H2020Magneto

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/magneto-h2020

Logo UE Acest proiect a primit finanțare de la Programul de cercetare și inovare Orizont 2020 al Uniunii Europene, în temeiul Acordului de subvenționare nr. 786629

Coordonator: Dr. Konstantinos Demestichas – cdemest @ cn.ntua.gr

Mai multe informații despre SIMAVI și participarea companiei în proiecte R&D: https://www.simavi.ro/ro/rd-projects

ENGLISH VERSION

Romanian IT company SIMAVI designs system architecture for European project MAGNETO, the revolutionary self-improving crime prevention and investigation system

MAGNETO’s fundamental concept lies in establishing a perpetually self-improving crime prevention and investigation scheme. The project will revolutionize the capacity of Law Enforcement Agencies (LEAs) to deal with extreme volumes and diversity of data in order to accomplish highly efficient crime prevention and investigation.

The technologies and solutions developed by a consortium of 23 partners from 11 European countries will permit LEAs to consistently process massive heterogeneous data in a more efficient manner, effectively enabling their transformation into solid and court-proof evidence. The MAGNETO tools will be integrated into a common platform and installed into LEA facilities to allow hands-on experimentation under realistic cases and conditions. In addition, MAGNETO’s legal and ethical partners continuously guide and monitor the design and testing of the technologies, taking into account the implementation of relevant legal and ethical requirements.

As a technical partner, the Romanian company Software Imagination & Vision (SIMAVI) participates to the technical design of the system architecture and its interfaces. SIMAVI team also deals with the software integration and the testing activities. SIMAVI has extensive experience in Research & Development & Innovation projects for the European Union, having been involved over the years in 36 R&D projects so far.

A huge set of research tools have been designed by the partners. We are currently in the main test phase by organizing demonstration of MAGNETO capabilities on different LEAs cases of our consortium. MAGNETO LEA partners are testing the platform from their own premises to respect data privacy and security and prove that MAGNETO platform is integrated in LEAs processes. It also improves the central question of tool acceptation as it leverages the unit habits”, says Dr. David Faure, Scientific & Technical Coordinator of MAGNETO project.

LEAs have been fully involved in MAGNETO since the project’s start, from the construction of Use-Cases, enabling Technical Partners to appreciate the unique challenges that LEA officers face, for providing feedback to the consortium members as each release of the platform is demonstrated, further refined and developed. The LEAs contributions and commitment highlight the requirement for such tools in order to combat the ever-growing volume and complexity of data that criminal cases contain.

MAGNETO focused on five representative use cases, which cover the real needs of LEAs:

  1. Crime against persons and property

The project facilitates digital forensics investigations, in order to identify suspects, to understand their role in the events, to provide evidence for charging the suspects that can be used in a court of law.

  1. Economic organized crime

Cases of corruption and economical crime result in an average data volume of 5-15 Terabytes per case! So the project’s role here is to integrate tools that allow the seamless exchange of data in international cases. In addition, in becomes possible to understand the relationship between different groups involved and prevent future planned criminal activities.

  1. Prevention and investigation of terrorism

The solution developed by MAGNETO consortium allows for cross searches, despite data volumes, formats, multilingualism. It supports biometric information, such as the collection of fingerprints at borders. It also integrates EU and national legal framework.

  1. Parallel illegal economic circuits of organized crime

A major source of income for organized crime is the organization of parallel illegal economic circuits, bypassing taxes or state monopolies. Current investigations are very complex, as police forces gave to contact dozens of different institutions, in order to collect the necessary information. MAGNETO extracts from these data patterns confirming suspicion, indicating that a crime has indeed been committed or is in progress.

  1. Identity crime

Currently, LEAs collate identity crime data in many different formats, preventing the sharing with other LEAs. But MAGNETO has defined open common models and interfaces which will enable data to be processed and evidence to be extracted, allowing for crossing of boundaries and borders.

SIMAVI has extensive experience in Research & Development & Innovation projects for the European Union, having been involved over the years in 36 R&D projects so far.

For more information about the project

Website: http://www.magneto-h2020.eu/

Twitter: https://twitter.com/H2020Magneto

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/magneto-h2020

Logo UEThis project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme under Grant Agreement No.786629

Contact coordinator: Dr. Konstantinos Demestichas – cdemest @ cn.ntua.gr

For more information about SIMAVI and his participation in R&D projects: https://www.simavi.ro/en/rd-projects

Cât de util a fost acest articol pentru tine?

Dă click pe o steluță să votezi!

Medie 0 / 5. Câte voturi s-au strâns din 1 ianuarie 2024: 0

Nu sunt voturi până acum! Fii primul care își spune părerea.

Întrucât ai considerat acest articol folositor ...

Urmărește-ne pe Social Media!

Ne pare rău că acest articol nu a fost util pentru tine!

Ajută-ne să ne îmbunătățim!

Ne poți spune cum ne putem îmbunătăți?